• تعریف کسب و کارهای خانوادگی
  • اهمیت کسب و کار خانوادگی در دنیا
  • اهمیت کسب و کار خانوادگی در ایران
  • مالکیت در کسب و کار خانوادگی
  • مشارکت در کسب و کار خانوادگی
  • مشارکت در مدیریت کسب و کار خانوادگی
  • مشارکت بین نسلی در کسب و کار خانوادگی
  • تعریف و ماهیت تعارض در کسب و کار خانوادگی
  • مدیریت تعارض در کسب و کار خانوادگی
  • تداوم در کسب و کار خانوادگی

مدت زمان دوره: 25 ساعت

تاریخ برگزاری دوره: تابستان 1400

هزینه دوره: 120،000،000 ریال 

نحوه برگزاری دوره:

مطالب در 5 بخش دسته‌بندی شده و هر بخش در 4 ساعت آموزش داده می‌شود.

دوره شامل تعاریف و پروژه می‌شود.