روانشناسی عرضه و تقاضا چیست؟

روانشناسی عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه وتقاضا مهمترین عاملی است که بازار رادرزمان خریدوفروش چند باردرطول ساعات معاملات بازار بالا وپایین میکند . همانطورکه میدانید سهم عرضه و تقاضا رابطه معکوس دارد.سودشرکت نیز قیمت راتغییرمیدهد،وتغییرات قیمت زمانی اتفاق میافتدکه ارزش سهام شرکت افزایش یا کاهش یابدوبراساس آن،قیمت دربازارسهام منعکس میشود.دراین مقاله می خواهیم در مورد روانشناسی عرضه و تقاضا صحبت کنیم .

مطلب پیشنهادی :شرکت هلدینگ چیست وچه تفاوتی با شرکت های سرمایه گذاری دارد؟

عرضه:

عرضه شرکت است وقتی عرضه سهام یا کالای خاصی افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند،قیمت کاهش مییابد. عرضه وتقاضا در مقابل یکدیگررابطه معکوس دارند.هنگامی که عرضه افزایش مییابد،قیمت کاهش مییابدوهنگامی که قیمت کاهش مییابد، مصرف کننده مقداربیشتری راخریداری میکند.این شرکت همیشه سعی میکنددرزمان کم بودن کالا،قیمت بالا بفروشد.به عبارت ساده تر عرضه یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که مقدار کل کالاهایاخدمات خاصی را که برای مصرف کننده موجود است توصیف میکند. 

تقاضا :

تقاضا مصرف کننده است وقتی تقاضای سهام یا کالای خاصی افزایش یابد وعرضه ثابت بماند،قیمت افزایش مییابد.تقاضا و عرضه درمقابل یکدیگر رابطه معکوس دارند.هنگامی که تقاضا افزایش مییابد،قیمت نیز افزایش مییابد،وهنگامی که قیمت افزایش مییابد،مصرف کننده خرید خود را متوقف میکندومنتظر کم شدن قیمت وبهترین قیمت برای خریداست.مصرف کننده همیشه سعی میکند مقدار بیشتری راباقیمت پایین خریداری کند .

روانشناسی عرضه و تقاضا چیست ؟

روانشناسی عرضه و تقاضا بسیار مهم است.همانطور که ازنظر روانشناسی ما وجود دارد،ما سهام یاهرکالایی را زمانی خریداری میکنیم که قیمت آن پایین ترباشدتا بتوانیم مقداربیشتری ازآن سهام خاص را خریداری کنیم،اما هرباراین اتفاق نمی افتد.درک کردن عرضه و تقاضا بسیار آسان است،اما گاهی اوقات خریدار چندین عامل را در نظر میگیرد،مانند این که آیااین کالا واقعاً ارزش این  قیمت را دارد،گاهی اوقات رقبای زیادی وجود دارد،این امرواقعاً برتجارت وسودشرکت درکوتاه مدت وبلندمدت تأثیرمیگذارد.گاهی اوقات مابرخی ازمحصولات سهام رادوست داریم وگاهی اوقات آن محصولات را دوست نداریم وگاهی اوقات محصول جایگزین با قیمت ومقدار بهتر پیدا میکنیم.

بیشتر بخوانید :عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده چیست ؟

این بسیارقطعی است که ما فقط شرکتی را که به آن اعتماد داریم خریداری میکنیم،بنابراین فرض این که یک شرکت خوب یا بدعمل خواهدکرد به تنهایی تأثیر زیادی بر روی مشتریان ویامصرف کنندگان داردوبازار کلی ازاین روندپیروی میکنند.البته ناگفته نماند که به دلیل جایگزینی های متعدد موجوددریک گروه ،عرضه و تقاضای هرمحصول تحت تأثیر قرار میگیرد.

 اگرمحصول بهترازجایگزین های موجوددربازارباقیمت کمتر باشدوارزش آن را نداشته باشد،آنها محصول برتررافقط باقیمت کمی بالاترخریداری میکنند،اگر مصرف کننده واقعاً محصول را دوست داشته باشد، مصرف کننده آن راباکمی قیمت بالاترمیخردو بازهم به آن محصول پایبند است .

مازادو کمبود بازار در وانشناسی عرضه و تقاضا:

مازاد بازار از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا :

مازاد بازار ازنظر روانشناسی عرضه و تقاضا .زمانی اتفاق میافتدکه عرضه مازاد وتقاضای کمتری دربازار وجودداشته باشدوبه همین دلیل،تولید کننده سعی میکند قیمت را متعادل کند،به طوری که میتواندباسقوط ساده به سطح تعادل برسد.بیشتر آنها سعی میکنندقیمت را کاهش دهند ودرنتیجه تقاضا به طور خودکار افزایش مییابد.به منظورماندن دربازار رقابتی،بسیاری از تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش میدهندتاباافزایش تقاضا،عرضه اضافی به آرامی کاهش یابد.دریک عبارت ساده ، اگر قیمت بازار بالاتر ازقیمت تعادلی باشد،مقدار عرضه شده بیشتر از مقدار تقاضا شده است و مازادی ایجاد میکند.وبااین کار بازارمتناسب با قیمت و مقدار سقوط خواهد کرد.

اگرتمایل به مطالعه بیشتر دارید :بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی :

کمبودبازار در روانشناسی عرضه و تقاضا:

کمبود بازار زمانی اتفاق میافتدکه تقاضا بیشتر وعرضه کمتر دربازار وجودداشته باشد و به همین دلیل تولید کننده سعی می کند قیمت رامتعادل کند،به طوری که بتواندبه سطح تعادل برسدو قیمت شروع به افزایش میکند.عمدتاآنها سعی میکنند قیمت راافزایش دهندتابتوانندآن رابه خریدار محدود بفروشند،به این ترتیب تقاضا کاهش مییابدوقیمت به آرامی به سطح تعادل میرسد.دریک عبارت ساده،اگر قیمت بازارزیر قیمت تعادلی باشد،مقدار عرضه شده کمترازمقدار تقاضا شده است وکمبود ایجاد میکند.به همین دلیل قیمت بازار متناسب با قیمت ومقدار افزایش مییابد.

تأثیرات برتعادل:

میزان تقاضا وعرضه به شرکت یا تولید کننده کمک میکندتا دربازار برای مدت طولانی تری تثبیت ودوام بیاورد.تعادل ترکیبی تعیین میکندچه مقدارکالایاخدمات باچه قیمت ومقدار دربازار تولید،عرضه ومصرف شود.هنگامی که سطح عرضه وتقاضادر حالت پایداراست،گفته میشودکه قیمت و مقدار تعادل است،جایی که مقدارتقاضا برابربامقدارعرضه شده است.البته بایدبدانید این تعادل از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا بسیار منطقی است.

نتیجه گیری:

روانشناسی عرضه و تقاضا ،امروزه دربازار بسیار مهماست.زیراامروزه مصرف کنندگان درصورتی خریدمیکنندکه قیمت کالا مورد نظرآن پایین ویادرحد تعادل باشد.زیرا اگرقیمتها بسیاربالا باشدقطعاٌمصرف کنندگان به دنبال کالایی مشابه آن میروندکه قیمت آن کمترازکالای موردنظرباشد.پس میتوانیم نتیجه بگیریم که عرضه،تقاضا و تعادل برروی میزان قیمت تاثیربسیار زیادی دارد .

منبع :

https://aymper.com/blogs/what-is-supply-and-demand-in-stock-market/

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *