مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران چیست؟

مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران چیست؟

امروزه همانطورکه میدانید خبرهای تازه ای در مورد مولفه های تعیین کننده کارآفرینی دراقتصاد ایران به گوش میرسدو پیشنهادهای كاربردي به منظورافزايش كارآفريني دراقتصاد ايران بيان شده اسـت.تعليم كارآفريني وحمايت ازكارآفرينان ایران به منظورافزايش آن دركوتاه مدت پيشنهاد شده است دراقتصاد ایران اگر بتوانیم نوع کارآفرین وکسب و کارجدیدراافزایش دهیم میتوانیم افرادبیشتری رابه کارمشغول کنیم.همچنين استفاده ازكارآفرينان موفق وپرهيز ازمـدرك گرايـي درتعلـيم كارآفرينان توصيه شده است.دربلندمدت،اجراي سياسـتهـايي كـه موجـب رشـدسرمايه كارآفريني شوند،به ميزان بسياري رشد اقتصادي كشورراافزايش مـيدهـد.ازجمله سياستهاي مذكور،فرهنگسازي براي ايجادگرايش به كاروخوداشتغالي،توليددانشهاي جديدو وضع قوانين مناسب به منظور تسهيل كسب وكاراست.بایدبدانیدکه درسالهای خیلی قبل،كارآفريني،داروی خیلی قوی برای رشدوتوسعه اقتصادي كشـورهادرمباحـث اقتصـادي مطرح شده وتوجه به آن درسياستهاي اقتصادي دولتها توصيه شده است.

کارآفرین چیست ؟

کارآفرین رابعضی ازافراداین چنین میگویندكارآفرين شخصي است كه كسب وكارجديدياسرمايه وایده های جديدداردومسئول خطرات ذاتي ونتايج كسب و كارمذكوراست.اماعده ای دیگردرموردکارآفرین اینگونه میگویندكـارآفرين شخصـي است كه مخاطره مالي توسعه كسب و كاريامديريت كسب و كار جديد را پرداخت میکند ودرکسب و کاراونظرهاوعقیده های جدیددارد.

سرمايه كارآفريني چیست و تفاوت آن با سرمایه اجتماعی چیست؟

 سرمايه كارآفريني،پذيرش اجتماعي و ارزش نهادن به كـارآفريني اسـت همچنين نگرش مخاطره پذيري وقبول شكست درمحيط كسب وكـار راشـامل مـيشـود.سـرمايه كارآفريني، مفهومي متمايز ازسرمايه اجتماعي است.

سرمایه اجتماعی به چه چیز هایی مربوط می شود در مولفه های تعیین کننده کار آفرینی دراقتصاد ایران؟

سرمايه اجتماعي به چگونگي ارتباط بـين افـرادجامعه،عضويت درنهادهاي اجتماعي واعتمادعمومي مربوط میشود.اما سرمايه كارآفريني،طيـف وسيعي ازجنبه هاي قانوني،نهادي وعوامل اجتماعي راشامل مـيشـود كـه این موضوع میتواند محـرك كـارآفريني و افزايش كسب و كاردرجامعه  شود.

آثار سرمايه كارآفريني در ميزان بهره وري، اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي:

سولو یک دانشمند اقتصاد است که درسال 1956 طرحی راارائه كرده است كه درآن توليدملي و در نتيجه رشد اقتصادي، بـه غيـر ازدو عامل نيروي كار وسرمايه فيزيكي،تابعي از فناوري است.پس از سولو، افـرادي ديگر به افزایش اين طرح  و عوامل مؤثربر رشداقتصادي پرداخته اند.درطرح سولو، سـرمايه علمـي یادانش عامل مهم رشد اقتصادي محسوب میشود.به طور مثال حروف های زیراراببینید:

Y=AT F K L

A T = EG T

 در اینجا Y توليد ملي  است K  و L به ترتيب سرمايه فيزيكي و نيروي كار هسـتند A سـطح فنـاوري و g ميزان رشد فناوري را نشان میدهدوهمینطور که میبینید پيشرفت فناوري در اين مدل، موجب افزايش توليد ملـي، بـيش از افـزايش سرمايه فيزيكي و نيروي كار ميشود.

اگرتمایل دارید درمورد راهبردهای کارآفرینی در صنایع خلاق چیست؟ این مقاله به شما کمک می کند.

ارتقاي فرهنگ جامعه و ایجاددانـش هـاي جديـد،درافـزايش سـرمايه كـارآفريني بسیار مـؤثر اسـت و درمولفه های تعیین کننده کارآفرینی دراقتصادایران،كارآفرينها ازدانشهاي جديد،درتوليدمحصولات جديدوبه عبارت ديگر درتجاري سازي دانشهااستفاده ميكنند.

مسیرکارآفرینان درتشخیص محصولات به بازار در مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران :

 عقايدو فناوري جديد، بلافاصله به افزايش ميزان بهره وري و رشداقتصـادي منجـرنمي شوند.بلكه كارآفرين است كه عقايد جديدياكـاربردآن عقايـدرا درك مـي كنـدومحصـولات جديدوامكان آوردن چنين محصولاتي را به بازار زودترتشخيص ميدهد.اين مرحله يا مسيري كه كارآفرينها طي ميكنند وعقيده را به كالا و محصول ياخدمت تبديل مي نمايند،مسيري اسـت كـه نقش كارآفرينها رادر رشدوتوسعه اقتصادي جوامع نشان ميدهد.این موارد درمولفه های تعیین کننده کارآفرینی دراقتصادایران بسیار مهم وضروری است.

رشداقتصاد درجامعه چگونه تعیین میشود ؟

با افزايش پذيرش اجتماعي و ارزش نهادن به كارآفريني، سرمايه كارآفريني در جامعه و در نتيجه تعداد كارآفرينان افزايش مي يابد.همچنين مخاطره پذيري و پذيرفتن شكست در محيط كسب و كـار در راستاي افزايش سرمايه كارآفريني مؤثر است. افزايش تعداد مالكان كسـب و كـار و كـارآفرينهـا، موجب افزايش رقابت در جامعه ميشود. افـزايش رقابـت در جامعـه،موجـب رشـد نـوآوري  و تنـوع محصولات مي شود و در نهايت، به رشد اقتصادي مي انجامد و میتوان گفت باعث رشد جامعه و جوانان میشود.

سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي براي اقتصـاد كـارآفريني:

در بسیار از کشورهای اروپایی دیده ایم که بيكاري بيش از حد نيروي كـار و از دسـت دادن بسياري از مشاغل و كاهش توليد ملي شده است.اين بحران به ساير كشورهاي كوچـك مانند ایران ویاهر کشور دیگری سرايت كرده است. برای از بین بردن بحران جهاني و نيز بهبود و ارتقـاي وضـعيت اقتصادي كشور، دولت بايدهر چه زودتر با حمايت از بخش خصوصي، به سرمايه گذاري هايي بپـردازد كه موجب توسعه كارآفريني در ايران شود.

اگر دوست دارد اقتصاد و عرضه و تقاضا بیشتر بدانید روانشناسی عرضه و تقاضا چیست؟ را بخوانید 

سرمايه گذاري دولت و بخش خصوصي در ايـن زمينـه نوعي سرمايه گذاري زيربنايي محسوب ميشـود و موجـب ايجـاد تحـولاتي در آينـده اقتصـاد ايـران ميگردد به گفته بسیار از محققان این کار فعلاً بهترین کار برای از بین بردن این بحران های اقتصادی است و می توان گفت در مولفه های تعیین کننده کارآفرینی در اقتصاد ایران موثر است.

توسعه كارآفريني و تربيت كـارآفرين هـا و حمايـت از واحـدهاي كسـب و كـار  كارآفرين ها :

توسعه كارآفريني، تأثير مهمي را در اقتصاد ايران و مولفه های تعیین کننده کارآفرینی در اقتصاد ایران ميتوانـد داشـته باشـد و در مرحلـه اول، دولت بايد به دنبال تربيت كارآفرين و حمايت از آنها باشد.همچنين باید بيان كردند كه كسـب و كارهاي كوچك امروزی،موتور  رشد اقتصاد بسياري از كشورهاي پيشرفته در عصر حاضر هستند.

سياست هاي دولت به منظور تشويق كارآفريني در بلند مدت:

با توجه به شرايط ايران و ميزان توسعه يافتگي آن، سياست هايي به منظـور تشـويق كـارآفريني و افزايش سرمايه كارآفريني در بلندمدت در اقتصاد ايران پيشنهاد ميشود. اجرايي شدن اين سياست ها، ميتواند موجب افزايش اقتصاد كشور و ايجادوگسترش رفتار كارآفرينانه شود. تشويق كارآفريني در خانواده هاودر مناطق و استان هاي مختلف بـراي توليـد كالاهـا وخـدمات ضروری منطقه يا اقتصاد ملـي، از جمله اين سياست هااست.

در مورد کسب و کارهای کوچک چه می دانید؟ این مقاله نقشه راه کارآفرینی ومدیریت کسب و کارهای کوچک چیست؟ به شما اطلاعات بیشتری می دهد.

عطـاي امتيازهـاي ماليـاتي و ساير امتيازها براي كارآفرينها در مناطق مختلف و شـهرهاي كوچـك و منـاطقي كـه فعاليـتهـاي اقتصادي در سطح معيني نيست يادر محروميت قرار گرفته اند،در تشـويق كـارآفرينهـا مـؤثر اسـت اين سياستها ميتوانند اثر مهمي در توليد كالاهاوخدمات آن نـواحي داشته باشد و علاوه بر افزايش توليد كـالا و خـدمات، ميـزان کسب و کار را افزايش دهند.

دولت بايد با سياسـت و برنامـه هـاي اقتصادي و اجتماعي، موضوع كارآفريني را در سطح ملي به افراد معرفي كند كه بتواند طـرز فكـر جامعه را به سمت خود اشتغالي كسب کار جلب كنـد همچنین باید فرهنگ پشت ميزنشيني را در جامعه تغيير دهد.

همچنين وجود قوانين و مقررات به منظور حق مالكيت در توليد و توزيع كالا و خدمات و كـاهش محدوديت هاي قانوني ميتواند در اين زمينه مؤثر باشد . آزادي اقتصادي و ثبـات بازارهـا نيـز موجـب تسهيل در فعاليت كارآفرينان ميگردد. امتيازات مالياتي براي كارآفرين ها در مناطق مختلف و به ويـژه در شهرهاي كوچك و نقاط محروم موجب جلب، جذب، تشويق و توسعه فعاليت هاي كارآفريني مـي شود. این موارد در مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران بسیار مهم و ضروری است.

نتیجه گیری :

مولفه های تعیین کننده کار آفرینی در اقتصاد ایران  بستگی به فعالیت و حمایت دولت ایران دارد و هرچقدر دولت به این افراد سرمایه دهد و پشت آن ها باشد کارآفرین ها رشد بیشتری در این زمینه می کنند.

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *